fbpx
Home
|

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+8,675 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

8,675

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

-

ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,859,157 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

-

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

-

ราย
หายป่วยแล้ว

1,740,316 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

100,042

ราย
เสียชีวิต

18,799

ราย

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+8,675 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,859,157 ราย

หายป่วยแล้ว

1,740,316 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

100,042 ราย

เสียชีวิต

18,799 ราย

งวดวันที่