fbpx
Home
|

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+ 8,918 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

8,918

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

-

ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,811,825 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

-

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

-

ราย
หายป่วยแล้ว

1,689,859 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

103,507

ราย
เสียชีวิต

18,486

ราย

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+ 8,918 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,811,825 ราย

หายป่วยแล้ว

1,689,859 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

103,507 ราย

เสียชีวิต

18,486 ราย

งวดวันที่