fbpx
Home
|

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+11,975 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

11,975

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

-

ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,549,285 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

-

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

-

ราย
หายป่วยแล้ว

1,408,602 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

124,540

ราย
เสียชีวิต

16,143

ราย

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+11,975 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,549,285 ราย

หายป่วยแล้ว

1,408,602 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

124,540 ราย

เสียชีวิต

16,143 ราย

งวดวันที่