fbpx
Home
|
Videoข่าวต้นชั่วโมง 15.00 น.

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+3,129 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

3,106

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

23

ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม

207,724 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

-

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

-

ราย
หายป่วยแล้ว

172,316 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

33,853

ราย
เสียชีวิต

1,555

ราย

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+3,129 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

207,724 ราย

หายป่วยแล้ว

172,316 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

33,853 ราย

เสียชีวิต

1,555 ราย

งวดวันที่