fbpx
Home
|

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+8,450 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

8,450

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

-

ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม

2,415,472 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

-

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

-

ราย
หายป่วยแล้ว

2,309,648 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

83,698

ราย
เสียชีวิต

22,126

ราย

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+8,450 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

2,415,472 ราย

หายป่วยแล้ว

2,309,648 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

83,698 ราย

เสียชีวิต

22,126 ราย

งวดวันที่