fbpx
Home
|

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+20,200 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

20,200

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

-

ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม

643,522 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

-

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

-

ราย
หายป่วยแล้ว

428,380 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

211,076

ราย
เสียชีวิต

5,409

ราย

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+20,200 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

643,522 ราย

หายป่วยแล้ว

428,380 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

211,076 ราย

เสียชีวิต

5,409 ราย

งวดวันที่