fbpx
Home
|

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+2,101 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

2,086

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

15

ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม

83,375 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

79,993

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

2,746

ราย
หายป่วยแล้ว

53,605 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

29,371

ราย
เสียชีวิต

399

ราย

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+2,101 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

83,375 ราย

หายป่วยแล้ว

53,605 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

29,371 ราย

เสียชีวิต

399 ราย

งวดวันที่