fbpx
Home
|

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+71 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

48

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

23

ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม

26,441 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

23,580

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

2,242

ราย
หายป่วยแล้ว

25,777 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

579

ราย
เสียชีวิต

85

ราย

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+71 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

26,441 ราย

หายป่วยแล้ว

25,777 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

579 ราย

เสียชีวิต

85 ราย

งวดวันที่