fbpx
Home
|

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+756 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

746

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

10

ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม

16,221 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

13,804

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

1,820

ราย
หายป่วยแล้ว

11,287 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

4,858

ราย
เสียชีวิต

76

ราย

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+756 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

16,221 ราย

หายป่วยแล้ว

11,287 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

4,858 ราย

เสียชีวิต

76 ราย

งวดวันที่