fbpx
Home
|

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+9,727 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

9,727

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

-

ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,821,579 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

-

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

-

ราย
หายป่วยแล้ว

1,699,934 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

103,086

ราย
เสียชีวิต

18,559

ราย

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+9,727 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,821,579 ราย

หายป่วยแล้ว

1,699,934 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

103,086 ราย

เสียชีวิต

18,559 ราย

งวดวันที่