fbpx
Home
|

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+967 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

964

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

3

ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม

32,625 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ

29,427

ราย
สถานที่กักกัน ที่รัฐจัดให้

2,569

ราย
หายป่วยแล้ว

28,214 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

4,314

ราย
เสียชีวิต

97

ราย

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+967 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

32,625 ราย

หายป่วยแล้ว

28,214 ราย

รักษาอยู่ใน รพ.

4,314 ราย

เสียชีวิต

97 ราย

งวดวันที่