Home
|

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม ประชุมอาสาร่วมด้วยช่วยกันไม่สังกัดฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือ
ร่วมด้วยช่วยกันจัดการประชุมอาสาร่วมด้วยช่วยกันไม่สังกัดฐาน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติงานการช่วยเหลือประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น
กิจกรรมเพื่อสังคม มอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์พร้อมประชุมอาสาฐานต่างๆ
ร่วมด้วยช่วยกัน มอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ให้กับตัวแทนอาสาร่วมด้วยช่วยกัน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR)” โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และพร้อมกันนี้ได้จัดประชุมพูดคุยกับอาสาร่วมด้วยช่วยกันฐานต่างๆ ในช่วงค่ำวันเดียวกันด้วย
กิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มเบญจจินดาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กลุ่มเบญจจินดาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยช่วยกันศึกษาดูงานเยี่ยมชมการทำงานศูนย์รวมข่าว 191
ร่วมด้วยช่วยกันเข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์รวมข่าว สายด่วน 191 ณ กองกำกับการศูนย์รวมข่าว กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยช่วยกันซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในชุมชน 2567
ร่วมด้วยช่วยกันจัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยซ้อมแผนในชุมชน 2567 ในชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัย พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่กำหนดในแผนระงับอัคคีภัยและสามารถอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย
กิจกรรมเพื่อสังคม มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาร่วมด้วยช่วยกันดีเด่น
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาร่วมด้วยช่วยกันดีเด่น ประจำปี 2566 ให้แก่อาสาร่วมด้วยช่วยกันที่ได้ในการเสียสละเวลา ออกทำงานช่วยเหลือสังคม สร้างคุณงามความดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ณ อาคารสำนักข่าว INN
กิจกรรมเพื่อสังคม รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ แยกประชาธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคม INN NEX จัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน
INN NEX จัดพิธีสักการะท้าวมหาพรหม ทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท