Home
|

ร่วมด้วยช่วยกัน

ร่วมด้วยช่วยกัน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นองค์กรเป็นสื่อกลางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการจราจร ปัญหาด้านสาธารณูปโภค ปัญหาอุบัติหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ฯลฯ ในขณะเดียวกันร่วมด้วยช่วยกันยังทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้คลี่คลาย

ปัจจุบัน ร่วมด้วยช่วยกัน มีสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันเป็นจำนวนมากครอบคลุมในกรุงเทพมหานครและในทุกภูมิภาค

วัตถุประสงค์การดำเนินงานของร่วมด้วยช่วยกัน

1) เป็นสื่อกลาง ประสาน รับแจ้งข้อมูล การขอความช่วยเหลือร้องทุกข์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ การจราจร จุดอันตราย จุดเสี่ยงเหตุอาชญากรรม ข้อมูลต้องสงสัยหรือข้อมูลต่างๆ ที่เกียวข้องกับความปลอดภัยและการใช้ชีวิตอันเป็นปกติสุขของประชาชน

2) เป็นสื่อกลาง ประสาน เชื่อมโยง สมาชิก อาสาสมัครเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ที่รับแจ้งอย่าง รวดเร็ว เข้าตรวจสอบข้อมูล และ ให้ความช่วยเหลืออย่างทันเหตุการณ์พร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย ให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

3) เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่รับแจ้งให้หลีกเลี่ยง หรือ ระวังเหตุ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวในสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

4) เป็นสื่อกลางในการประสานให้เกิดการ ขยายเครือข่ายคนทำดีให้ทุกคนมีคุณธรม จริยธรรม มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยการสร้างกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม

About us

ช่องทางการสื่อสารร่วมด้วยช่วยกัน

 • 1 . ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่

  ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครประกอบด้วย

 • 1) ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด

  หมายเลขสายด่วน 1677 เป็นหมายเลขพิเศษ 4 หลัก ที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ให้บริการด้านสาธารณประโยชน์ต่อประชาชน ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ทุกระบบทั้งโทรศัพท์มือถือ และ โทรศัพท์พื้นฐาน ทั่วประเทศ สามารถโทรเข้าหมายเลข 1677 โดยสัญญาณจะเชื่อมตรงมาที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกัน 1677 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง บันทึกข้อมูล และประสานไปยังอาสาสมาชิกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปศูนย์รับเรืองร่วมด้วยช่วยกัน 1677 พร้อมติดตามความคืบหน้าทุกเรื่อง มีการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

 • 2) ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน CB245 CH78

  เป็นศูนย์วิทยุที่มีภารกิจในการติดต่อสือสารกับกลุ่มสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง หน่วยงานกู้ชีพ-กู้ภัย ทั่งภาครัฐและเอกชนโดยใช้คลื่นความถี่ภาคประชาชน CB 245 CH 78 และวิทยุสื่อสารเครื่องดำ ความถี่ 173.475 Mhz. ใช้ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนขออนุญาตให้มีและใช้อย่างถูกต้องตามกฏหมายจาก กสทช.

 • 2. www.facebook.com/ร่วมด้วยช่วยกัน

  เพจร่วมด้วยช่วยกัน ให้ข้อมูล-ข่าวสาร-ทันสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือ การร้องทุกข์ เตือนภัย จุดเสี่ยง เชิดชูคนดี และกิจกรรมเพื่อสังคม เนื้อหามีทั้งภาพ และ คลิปวีดิโอ ปัจจุบันมีแฟนเพจติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจร่วมด้วยช่วยกันมากมายทั่วประเทศ

 • 3. www.twitter.com/ruamduay

  เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารตรงจาก facebookร่วมด้วยช่วยกัน

 • 4. www.rd1677.com

  ให้ข้อมูล ข่าวสาร การให้ความช่วยเหลือการร้องทุกข์ เตือนภัย จุดเสี่ยง เชิดชูคนดี และกิจกรรมเพื่อสังคม เนื้อหามีทั้งภาพนิ่งและคลิปวีดิโอ ปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ร่วมด้วยช่วยกันเป็นจำนวนมาก

ติดต่อเรา

บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด

287/195 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สายด่วน 1677

ตลอด 24 ชั่วโมง

 • Call
 • Youtube
 • Line
Farmer Info

"Farmer Info" แอปพลิเคชั่น ศูนย์รวมความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเกษตรกรและผู้สนใจด้านการเกษตร เรามุ่งหวังที่จะสร้างสังคมเกษตรในประเทศไทยให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และพัฒนาให้ก้าวทันยุคสมัย พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer โดยใช้เทคโนโลยีช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา