fbpx
Home
|

พระราชสำนัก

ข่าว ในหลวง-พระราชินี เสด็จพระราชพิธีพืชมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเป็นองค์ประธานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 72 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา 2564 ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.บุรีรัมย์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เป็นประธานประชุมวิชาการพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ประจำปี 2564
ข่าว ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความพระราชหฤทัยไปยังปธน.ฟิลิปปินส์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีเกิดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นราอี