Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงโปรดเกล้าฯพรฏ.เรียกประชุมรัฐสภา 3 ก.ค.

Featured Image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา 3 ก.ค.เป็นต้นไป

 

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมรัฐสภา พ.ศ 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมพ.ศ 2566
แล้วและตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ 2566 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube