fbpx
Home
|

พระราชสำนัก

ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข่าว ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.อาร์เมเนีย
“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐอาร์เมเนีย
ข่าว ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในวันชาติของเนปาล
“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล เนื่องในโอกาสวันชาติของเนปาล
ข่าว ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้งนายทหาร 771 ราย
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น 771 นาย