fbpx
Home
|
ข่าว

“บพข.” จับมือเอกชนประกาศความสำเร็จพัฒนาต้นแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งเป็นศูนย์

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข.สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ

 

 

 

โครงการลดการปล่อยน้ำทิ้งสู่สาธารณะเป็นศูนย์ (Zero Wastewater Discharge) ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งเป็นศูนย์ เกิดศูนย์การเรียนรู้ระบบการบำบัดน้ำเพื่อการหมุนเวียนน้ำทิ้งนำกลับมาใช้ประโยชน์การทิ้งน้ำเป็นศูนย์ในอุตสาหกรรมอาหาร”

 

จัดเป็นโรงงานต้นแบบในการติดตั้งและดำเนินการโดยวิศวกรคนไทยที่สร้างมาตรฐานด้านการบริหารจัดการน้ำทิ้งในระบบได้สำเร็จเป็นรูปธรรม 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มทดลองระบบมาตั้งแต่ปลายปี 2566 สามารถบริหารจัดการน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตจากวันละ 7 ล้านลิตร ปัจจุบันไทยยูเนี่ยนใช้น้ำเพียงวันละ 4 ล้านลิตรเท่านั้น ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงปีละประมาณ 27.8 ล้านบาท จากความสำเร็จดังกล่าวปัจจุปันมีบริษัทเอกชนรายใหญ่ได้มาศึกษาดูงานเพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวว่า โครงการลดการปล่อยน้ำทิ้งสู่สาธารณะเป็นศูนย์ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของกระทรวง อว. โดยรัฐมนตรีศุภมาส อิศรภักดี ที่มุ่งขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยเน้นประเด็นสำคัญของประเทศ ได้แก่ การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ด้าน รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ บพข.ระบุว่า โครงการ TU Zero Discharge เป็นบริษัทเอกชน ที่ บพข. ให้ทุนศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งในอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำในปริมาณมาก ให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อช่วยลดการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่มี case study จริง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนี้ไปสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ และผู้ประกอบการ SME ที่มีการใช้น้ำเป็นปริมาณมาก เพื่อทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญช่วยลดต้นทุนในการใช้น้ำในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

 

รศ. ดร ธงชัย กล่าวด้วยว่า ในปีงบประมาณ 2567 นี้ บพข. มีได้มีการจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านความยั่งยืน ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนในแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน และแผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนําขยะหรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนหรือนํามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น

 

ซึ่งนอกจากบริษัทไทยยูเนี่ยนแล้ว ยังมีอีกหลายโครงการที่ บพข.เข้าไปมีส่วนร่วมเช่น การปลดปล่อยของสียพวกน้ำนมต่างๆโดย บพข.ก็เข้าไปดูเรื่องการบริหารจัดการเพื่อแปลงสิ่งที่เป็นของเสียต่าง ใหัเป็นมูลค่าเพิ่ม พร้อมย้ำว่างานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ บพข. สามารถวิจัยพัฒนาเองได้ แต่สิ่งสำคัญคือการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน

 

ทั้งนี้ จากความสำเร็จดังกล่าวเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่าการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมภายใต้กระทรวง อว. เป็นตัวอย่างของการนำนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีของรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในประเทศ ให้ผู้ประกอบการทุกระดับได้อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube