เสนอญัตติด่วนพิจารณาจัดตั้งกระทรวงการข้าว

"อุบลศักดิ์" เสนอญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.จังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ แถลงข่าวขอเสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

โดยกล่าวว่าปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม สืบเนื่องจากข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของชาติและเป็นอาชีพหลักของคนส่วนใหญ่ แต่ชาวนาไทยกลับมีฐานะยากจนและเป็นอาชีพที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอด ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ประกอบกับการบริหารจัดการข้าวในอดีตเป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ต่างกรม ต่างกระทรวง ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการข้าวได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร เกิดช่องว่างระหว่างภาคการผลิต การแปรรูปและการตลาด ขาดการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกัน โดยการทำงานเป็นไปคนละทิศทาง การบริหารจัดการข้าวทั้งระบบไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้มีความยั่งยืน และสร้างความเป็นธรรมแก่ชาวนา รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้เข้มแข็ง และเป็นหนึ่งในโลกด้านข้าว เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่ชาวนา ทำให้การบริหารจัดการข้าวครบวงจรจึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่าว

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close