fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 14.00 น.

พล.อ.ประวิตร ประชุม คกก.จัดทำงบประมาณบูรณาการปี 66 มุ่งขับเคลื่อน3แผนหลัก

 

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2566 (3คณะย่อย) ครั้งที่1/2565 ที่ ทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมได้เริ่มการประชุมคณะกรรมการฯ คณะที่1.1 :การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.โดยมีการพิจารณาเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามแผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อทำให้พื้นที่ภาคใต้เกิดสันติสุข สงบร่มเย็น ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อย่างยั่งยืนต่อมา พล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการฯคณะที่1.2 :การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยได้เห็นชอบ หลักเกณฑ์การพิจารณาแผน และ(ร่าง)แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้มีการกำหนดความเร่งด่วนโครงการตามความจำเป็นในการดำเนินงานให้ชัดเจนด้วย

จากนั้นพล.อ.ประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯคณะที่ 1.3 : รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลโดยคาดว่าผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับ คือภาครัฐจะปรับเปลี่ยนไปสู่ “รัฐบาลดิจิทัล” เกิดเครื่องมือและแพลตฟอร์มสำคัญในการบริหารจัดการและการบริการดิจิทัลภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จ มุ่งเน้นให้มีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้ง 3 แผนงาน จะต้องมีการกำกับติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด คุ้มค่าบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ และต้องไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนการทำงาน มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติและให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube