fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยรับการค้ายุคใหม่

Featured Image
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย เตรียมรับการค้ายุคใหม่ ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้า ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

 

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้จัดการสัมมนาออนไลน์  “พลิกโฉมอาเซียนสู่การค้าแห่งอนาคต กรอบการเจรจายุคใหม่”  โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับรูปแบบการค้ายุคใหม่ การเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของอาเซียน และโอกาสแข่งขันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการไทยต้องเรียนรู้พัฒนาการที่เกิดขึ้นในอาเซียน ทั้งเรื่องกฎระเบียบทางการค้า การเจรจา FTA ของอาเซียนกับคู่เจรจาใหม่ๆ และการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน และอาเซียนกับประเทศคู่ค้า

 

โดยนายธงชัย แสงศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ให้ข้อมูลว่า โอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย คือ การเงินดิจิทัล (FinTech) เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HealthTech) และเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที กฎหมาย ระเบียบ และการบริหารจัดการรองรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเตรียมพร้อมและปรับตัวของผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

ขณะที่นางสาวลลนา เถกิงรัศมี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การหดตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่ง SMEs ไทยควรเตรียมความพร้อมรองรับรูปแบบการค้ายุคใหม่ สร้างความแตกต่างและความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการ สร้างนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัล รวมทั้งให้ความสำคัญเรื่องแรงงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube