Home
|
ข่าว

ส.ว.เตรียมพิจาราณาติดตามเร่งรัดปฏิรูปประเทศ

Featured Image
วุฒิสภา เตรียมพิจารณารายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมการเร่งรัดปฏิรูปประเทศ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

 

 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภามีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 09:30 น. โดยมีวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ การรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานของคณะกรรมาธิการ จำนวน 3 เรื่อง เช่น รับทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ ตสร. รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน 4 ครั้ง

 

จากนั้น พิจารณากระตู้ถามเป็นหนังสือ คือ แนวทางการช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (นายประเสริฐ ปั่นปฐมรัฐเป็นผู้ตั้งคำถามถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) รวมถึงกระทู้ปัญหาการจ่ายสินไหมการทำประกันชีวิต ประกันภัยกลุ่ม และประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู (นายออน กาจกระโทก ตั้งคำถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

 

นอกจากนี้ ยังพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จการเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม (กมธ. การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม)

 

ส่วนเรื่องที่ค้างพิจารณา เตรียมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564และเรื่องที่เสนอใหม่ เรื่องการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ภาพรวมด้านการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube