fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯหนุนเปิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ปชช.

Featured Image
นายกรัฐมนตรี หนุนเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ย้ำรัฐบาลพร้อมยกระดับการทำงานให้ทันสมัย เปิดเผย เชื่อมโยง และโปร่งใส

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวปาฐกถา และมอบนโยบาย ในงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุม เดอะ โซไซตี้ อาคารเกสร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ว่า ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมให้รัฐบาลทั่วโลก เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม และเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและกระตุ้นให้ภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนงานเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยนำข้อมูลเปิดเรื่องการติดเชื้อและพื้นที่เสี่ยงมาประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ซึ่งทำให้การบริหารจัดการด้านการควบคุมโรคของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกันจนประสบความสำเร็จในการบูรณาการและเปิดเผยข้อมูลพิกัดตำแหน่งอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมให้เกิดการระมัดระวังและลดปริมาณอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมขอให้ส่วนราชการภาครัฐร่วมกันผลักดันและส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการทำงานภาครัฐให้มีความทันสมัย เปิดเผย เชื่อมโยง และโปร่งใสตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube