fbpx
Home
|
ข่าว

กสม.ออกแถลงการณ์แนะรัฐปกป้องคุ้มครองสิทธิปชช.

Featured Image
กสม.ออกแถลงการณ์ ติดตามโควิด แนะรัฐปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชน ขอทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤต

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กมส.) ออกแถลงการณ์ การติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยคณะ กสม. รับทราบถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลผ่านมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ยังมีแนวโน้มขยายวงกว้างและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง กสม. จึงขอเสนอแนะต่อรัฐบาลในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของประชาชน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนด้วยการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนให้มากและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

2. การจัดสรรและจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนควรทำอย่างโปร่งใสตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก โดยเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะป่วยหนักและเสียชีวิต บุคลากรด่านหน้าด้านสาธารณสุข รวมถึงกลุ่มเปราะบางทั้งหลาย

3. ขอเสนอให้ปรับแผนการจัดหาวัคซีนให้ทันต่อสายพันธุ์ของโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเตรียมความพร้อมแผนการจัดสรรวัคซีน สำหรับการฉีดกระตุ้น (booster dose) ด้วย

4. จัดบริการตรวจเชิงรุกให้ครอบคลุมและทั่วถึง

5. ติดตามประชาชนที่เดือดร้อนจากมาตรการควบคุมโรคได้รับการเยียวยาจากรัฐอย่างทั่วถึงหรือไม่

ในสถานการณ์อันเลวร้ายและยากลำบากในครั้งนี้ กสม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคน จะร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube