fbpx
Home
|
ทั่วไป

กรมอนามัย หนุนตั้ง รพ.สนาม

Featured Image
กรมอนามัย เดินหน้าหนุนจัดตั้ง รพ.สนาม ในเขตสุขภาพที่ 4 ประเมินสิ่งแวดล้อมพบ 3 ด้านต้องปรับปรุง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์อนามัยทุกแห่งร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมุ่งเน้นการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนโดยรอบมีความมั่นใจและไม่เกิดข้อขัดแย้งต่อกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติ 8 ด้าน ดังนี้

1) ด้านสุขาภิบาล จัดให้มีสถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
2) ด้านน้ำดื่ม น้ำใช้ โดยน้ำดื่มเป็นน้ำบรรจุขวดหรือใส่ในภาชนะที่ปิดสนิท หรืออาจจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับต้มน้ำ กรณีน้ำใช้เป็นน้ำประปาควรมีคลอรีนอิสระคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
3) ด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการซักฟอก ต้องมีโรงซักฟอกที่สามารถทำความสะอาดผ้าและทำลายเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสม หรือซักที่อุณหภูมิน้ำไม่ต่ำกว่า 71 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที
4) ด้านการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลและปลอดภัย และมีระบบเก็บกัก สิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล
5) ด้านการควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค มีระบบการป้องกันและกำจัดสัตว์ แมลงพาหะนำโรค เป็นประจำ
6) ด้านการจัดการน้ำเสียให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถใช้การได้ดี รองรับปริมาณน้ำเสีย 800 ลิตร/เตียง/วัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในน้ำทิ้งโดยตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำทิ้งทุกวันให้มีค่าไม่ต่ำกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
7) ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีบริเวณที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อแยกเฉพาะ โดยต้องมีลักษณะปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสะดวกต่อการเก็บขนไปกำจัด และ
8) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยต้องมีแนวทางสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมาตรการป้องกันด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนรับทราบและไม่เกิดข้อขัดแย้งต่อกัน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube