fbpx
Home
|
ทั่วไป

เปิดงานวิจัยใหม่นิติวิทย์ฯ มั่นใจ ลดการเสพยาซ้ำ

Featured Image
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สนองนโยบายรมว.ยธ. เร่งบูรณาการงานวิจัยเทคนิคตรวจสารเสพติดในเส้นผม มั่นใจ ช่วยป้องกัน-ดูแลไม่ให้เด็กและเยาวชนกลับไปเสพยาซ้ำ

 

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซํ้าของเด็กและเยาวชน โดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม” ที่ดำเนินการร่วมกับกรมพินิจฯ จนได้รับถ้วยรางวัลระดับ Silver หลังส่งผลงานเข้าประกวด Thailand Research Expo 2021 Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (THAILAND RESEARCH EXPO 2021)

 

โดยงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในเส้นผมในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยได้จัดทำข้อสรุปสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาของระบบพบว่าเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ ได้ตระหนักและรับรู้ถึงผลร้ายของยาเสพติดมากขึ้นและไม่กลับไปเสพยาซ้ำอีก

 

พ.ต.ท.หญิง อัมพิกา หัวหน้าโครงการวิจัย ยืนยันว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนกรมพินิจฯ จำนวน 17 แห่งทั่วประเทศ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ทุกระดับ และเสนอแนะให้มีการจัดทำโครงการเชิงรุก เพื่อป้องปรามการเสพติดซ้ำในศูนย์ฝึกนำร่อง

 

โดยทำการตรวจเด็กและเยาวชน เฝ้าติดตามเป็นระยะ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนำไปสู่ต้นแบบการพัฒนาระบบการป้องกันการเสพติดซ้ำอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งติดตามดูแลเด็กและเยาวชนหลังปล่อยตัว นอกจากนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังมีนโยบายถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ให้กับหน่วยงานด้านการตรวจพิสูจน์อื่น ๆ เช่น สถาบันนิติเวชตำรวจ, คณะนิติเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube