fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 12.00 น.

นายกฯ ลงนามตั้ง คกก.แก้หวยแพง 21 คน “อนุชา นาคาศัย” นั่งประธาน ให้อำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริง ขายเกินราคา

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 8/2565 ลงวันที่ 14 ม.ค. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีใจความ ระบุว่าตามที่กลุ่มมวลชนต่างๆ ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 11 (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี 2534 แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 21 คน

 

โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ,นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ คณะกรรมการ มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ อัยการสูงสุด,ปลัดสำนักนายกฯ ,ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,ปลัดกระทรวงมหาดไทย,ปลัดกระทรวงยุติธรรมผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ,ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น

 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด รวมถึงเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและรายงานการดำเนินการปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและ ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2547 หรือตามระเบียบของทางราชการแล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube