fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรประธานาธิบดีฮังการี

Featured Image
ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรประธานาธิบดีฮังการี เนื่องในวันชาติองฮังการี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี ในโอกาสวันชาติของฮังการี ซึ่งตรงกับวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายยาโน อาเดร์
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี
กรุงบูดาเปสต์

ในโอกาสวันชาติของฮังการี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฮังการีมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ประเทศไทยตระหนักในคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับฮังการีเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันแนบแน่นนี้จะยังคงดำเนินก้าวหน้าและพัฒนาความร่วมมือกันในทุกระดับให้เจริญรุดหน้าสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube