fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร”หนุนปรับปรุง ท่าเรือพระปิ่นเกล้า

Featured Image
พล.อ.ประวิตร หนุนปรับปรุง ท่าเรือพระปิ่นเกล้า ท่าเรือราชินีพัฒนาพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อความปลอดภัยประชาชน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 3/2564ผ่านระบบ Video Conference โดย เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบโครงการปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ท่าเรือราชินี และท่าเรือพระปิ่นเกล้า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์โดยเน้นการออกแบบที่แสดงถึงความเคารพพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ การปกครอง ศาสนา และชีวิตชาวสยาม ที่เรียบง่าย ไม่รบกวนทัศนวิสัยของแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการกู้ชีพภัยทางน้ำ และมีป้ายสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยหลายภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และภาษาจีนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวด้วย และให้กรมเจ้าท่า นำรูปแบบท่าเรือพระปิ่นเกล้า ใช้เป็นแบบมาตรฐานในการปรับปรุงท่าเรืออื่นๆ
ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบกลางให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้จังหวัดที่มีเมืองเก่า 12 จังหวัด เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า (แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า เดิม) เพื่อให้เมืองสามารถรักษาอัตลักษณ์และบริบทของเมืองเก่าไว้ได้และเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง 2 เมือง (เมืองเก่าตาก และเมืองเก่าพิษณุโลก) ให้ครอบคลุมหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการเมืองเก่าระดับจังหวัด สู่การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้เป็นไปตามแผน
ปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube