fbpx
Home
|
ข่าว

วุฒิสภาเห็นชอบ “ทรงศัก สายเชื้อ” นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

Featured Image
วุฒิสภาเห็นชอบ “ทรงศัก สายเชื้อ”นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน 196 ต่อ 1 เสียง

ที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนให้ความเห็นชอบ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560) ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 196 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 1 เสียง ไม่ออกเสียง 6 เสียง

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายทรงศัก สายเชื้อ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube