fbpx
Home
|
ข่าว

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่งล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว

Featured Image
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกฯ “ล็อกดาวน์” และ “เคอร์ฟิว” 10 จังหวัดสีแดงเข้ม มีผล 12 ก.ค.นี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ความว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 12 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์
ข้อ 2 การห้ามออกนอกเคหสถาน
ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 4 บุคคลที่ได้รับยกเว้น
ข้อ 5 การกำหนดกรณียกเว้นเพิ่มเติม
ข้อ 6 มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ข้อ 7 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน “เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล” สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล
ข้อ 8 การขนส่งสาธารณะ
ข้อ 9 การเดินทางข้ามจังหวัด
ข้อ 10 มาตรการป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อ
ข้อ 11 มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ข้อ 12 การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียด คำอธิบาย คำสั่งนายกรัฐมนตรี ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ทั้งหมด สามารถติดตามได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0001.PDF

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube