fbpx
Home
|
ข่าว

ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดกับงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL

Featured Image

เริ่มแล้ว งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ช่วยผู้ประกอบการ โดย สสว. และสมาพันธ์ SME ไทย เดินหน้าจัดงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” เร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศ มุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก จัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศ จัด ต่อเนื่อง ที่ลานกิจกรรม ณ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการจัดงานทั่วประเทศให้ เอสเอ็มอี กว่า 60 ล้านบาท นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าว ภายหลังการเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิก วิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” ภายใต้ “โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST ณ ลาน อเนกประสงค์หลังเทศบาล กว้านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ว่า จากสถานการณ์ภายในประเทศที่ส่งผล กระทบต่อภาพรวมธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการ SME ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า และปัญหาการระบาดของโรค โควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจหรือ ประกอบการได้ตามปกติ ด้วยเหตุนี้ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ดำเนิน โครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร หรือมาตรการ MSME 2020 จำนวน 8 ด้าน 13 มาตรการ โดย 1 ในมาตรการสำคัญที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในสภาวะ เศรษฐกิจดังกล่าวคือ มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยโครงการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการ SME รวมถึงลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ผอ.สสว. เผยอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 จาก 10 ครั้ง ที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศใน 10 จังหวัด โดย ที่จังหวัดพะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาล กว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 300 ร้านค้า มีสินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ สินค้าชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ พืช ผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารทะเล อาหารแปรรูป สินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝีมือชาวบ้าน สินค้าของฝาก ของดีของเด่นของจังหวัดพะเยา และเอสเอ็มอีจากทั่วไทย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว สสว. ได้ร่วมกับสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ โดย สสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME / Micro SME ทั้งภาค การผลิต การค้า และการบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพิ่มช่องทางในการแสดงและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด การ ต่อยอดทางการค้า และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ และการกระจาย รายได้ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัดพะเยา ซึ่งจะเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจให้แก่ ผู้ประกอบการ SME การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้ SME” ภายใต้ “โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST” คาดว่า จะมี ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมรวมตลอดทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และคาดว่าจะ สามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการรวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube