Home
|
ต่างประเทศ

ซ่งถิงถิง ผู้บริหารบริษัทไคว่โฉ่ว เทคโนโลยี ผลักดันพลังสตรีฟื้นฟูภาคการเกษตร

Featured Image

ในการประชุมสันติภาพปารีส ครั้งที่ 6 มีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรม: สตรีเป็นตัวเร่งการรู้รับปรับตัวด้านการเกษตร” ในโอกาสนี้ ซ่ง ถิงถิง รองประธานบริษัท ไคว่โฉ่ว เทคโนโลยี และหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ “สตรีกับเกษตรกรรม: การสนับสนุนสตรีให้รู้รับปรับตัวด้านการเกษตรท่ามกลางวิกฤตอาหาร”  

ซ่ง ถิงถิง กล่าวว่า บริษัทไคว่โฉ่วยึดหลักปรัชญา “โอบกอดทุกชีวิต” จึงมีเป้าหมายที่จะเชื่อม “ช่องว่างความสนใจ” ในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ผู้คนสามารถแสดงความเป็นตัวเอง กระชับความสัมพันธ์ และรับรู้ถึงความสําเร็จและความสุขได้มากขึ้น 

ทั้งนี้ แรงงานสตรีเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของชุมชนในชนบทและเศรษฐกิจ แต่การมีส่วนร่วมของสตรีมักถูกประเมินค่าต่ํากว่าความเป็นจริงและถูกมองข้าม เพื่อแก้ไขปัญหานี้ บริษัทไคว่โฉ่วจึงได้ริเริ่มโครงการ “ผู้นําชนบทแสนสุข” ในปี 2561 เพื่อค้นหาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่โดดเด่นในชนบท ซึ่งสามารถโปรโมตภูมิทัศน์และพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพในท้องถิ่น ตลอดจนสํารวจรูปแบบใหม่ในการ “ใช้วิดีโอสั้นและไลฟ์สดเพื่อขับเคลื่อนการฟื้นฟูชนบท” 

ซ่ง ถิงถิง กล่าวว่า “ไม่ควรมีใครถูกมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงในชนบท” พร้อมเน้นย้ําถึงความสําคัญของการให้คุณค่าและให้การสนับสนุนสตรีในชนบท โดยระบุว่า การสนับสนุนให้สตรีเป็นผู้ส่งเสริมและผู้สร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทจะอัดฉีด “พลังหญิง” ที่เป็นพลังพิเศษในการฟื้นฟูชนบท นําไปสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาเกษตรกรรมต่อไป

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube