fbpx
Home
|
ข่าว

เครือข่ายปชช.เสนอตั้งสสร.จากการเลือกตั้ง100%

Featured Image

เครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม จากทุกภูมิภาค 121 องค์กร นำโดยนายฉัตรชัย พุ่มพวง จากสหภาพแรงงานสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน ร่วมกันแถลงข่าว ว่า รัฐธรรมนูญ ต้องสร้างสมดุลอำนาจใหม่อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เท่านั้นที่จะเป็นทางออกของประเทศ โดยต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียม ต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ต้องสร้างสวัสดิการถ้วนหน้าในการศึกษา สาธารณะสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ทบทวนอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ รวมถึงต้องจำกัดบทบาทของกองทัพกับการเมืองเพื่อต้องกันไม่ให้เกิดการทำรัฐประหารอีก ทั้งนี้รัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับยุคสมัย และ ก้าวหน้ากว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับ ดังนั้น ทางกลุ่มจึงมีข้อเสนอดังนี้ 1.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ต้องมาจากการเลือกตั้ง 100% 2. บทบาทของส.ส.ร คือผู้อำนวยการเพื่อให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญ 3. ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 4. กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นพื้นที่มีเสรีภาพและเปิดกว้าง หากไม่มีการดำเนินการตามหลักการที่เสนอไว้จะเรียกร้องให้มีการลงมติไม่เห็นชอบกับกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย โดยหลังจากนี้จะมีปฏิบัติการด้วยภารกิจสำคัญ 3 ประการคือ 1 จะร่วมกันจัดให้มีเวทีระดมความคิดของประชาชนทุกภูมิภาค เพื่อออกแบบเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประชาชนได้จริง 2 ติดตามกระบวนการดำเนินการของฝ่ายการเมือง และส.ส.ร.และสนับสนุนกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 3 ดำเนินการให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแบบคู่ขนานไปตลอดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนให้องค์กรภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศออกมาสนับสนุนและมีส่วนร่วมสำคัญต่อการขับเคลื่อนกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองเท่านั้น

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube