fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

NIAสร้างแพลตฟอร์มตลาดเพื่อเกษตรกร

Featured Image
“เอ็นไอเอ” สร้างแพลตฟอร์มตลาดเพื่อเกษตรกร ดึงสตาร์ทอัพ มุ่งสร้างยอดขายสินค้าเกษตรพื้นถิ่นเติบโต 10 เท่า

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ ร่วมมือกับ 3 องค์กร สร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทย จับมือกับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ใช้เรื่องราวดึงเอกลักษณ์และคุณค่าของสินค้าเกษตรที่โดดเด่น สร้างสรรค์สินค้า สร้างแผนทางการตลาดร่วมกันขึ้นบนแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพ สู่ช่องทางตลาดรูปแบบใหม่

สร้างแพลตฟอร์มตลาดเพื่อเกษตรกร

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ กล่าวว่า ในการดำเนินงานโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น หรือ AgTech4OTOP ภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นการต่อ ยอดกับผลงานที่รับมอบหมายจากรัฐบาลในการพัฒนาสตาร์ทอัพ ให้เป็นนักบุกเบิกทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) โดยเฉพาะในกลุ่มของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรมีความสำคัญสูงมากสำหรับประเทศไทย ที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้วยรูปแบบใหม่ๆ ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานโครงการนำร่องในปีนี้ เริ่มต้นด้วยกลุ่มสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น จะอยู่ในส่วนกลุ่ม OTOP ด้านอาหาร ซึ่งสามารถนำแนวทางนี้ไปต่อยอดและเชื่อมโยงในอีกหลากหลายกลุ่ม ที่จะไปช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ต่อไป

เอ็นไอเอ ตลาดเพื่อเกษตรกร มะพร้าว สินค้ากลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มะดันแห้ง สิรค้ากลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น พริกไทยจันทร์ สินค้ากลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube