fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร”สั่งทุกกระทรวงจัดพื้นที่ค้าขายให้คนพิการ

Featured Image

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ หรือ กพร.ปช. ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301  ตึกบัญชาการ 1  ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานแนวทางการพัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย s-curve สรุปเรื่องสำคัญ คือ ในปี พ.ศ.2564-2566 จะดำเนินการนำร่องการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ พร้อมทั้งรับทราบแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ เพื่อรองรับการประกอบอาชีพ โดยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2564 จากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 180 ล้านบาท และโครงการที่เสนอโดยสมาคมคนพิการอีกจำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 185 ล้านบาทเศษ รวมทั้ง ให้ทุกกระทรวงจัดพื้นที่การค้าขายให้กับคนพิการ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด หรือ กพร.ปจ., การฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย s-curve รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ให้ความเห็นชอบ การช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.4 ล้านคน ตามมาตรการ “สร้าง ยก ให้” ของกระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือแรงงาน สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube