fbpx
Home
|
ทั่วไป

“ชัยวุฒิ”ติดตามก้าวหน้าโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัล

Featured Image
“ชัยวุฒิ”ลงพื้นที่ติดตามก้าวหน้าโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัล ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี ลุยขับเคลื่อนเป้าหมายเทคโนโลยี 5G สู่การพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส ลงพื้นที่ภาคเหนือติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน  และมอบครุภัณฑ์ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย และเทศบาลตำบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย  นอกจากนั้นยังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการนำร่องโครงการ “เกษตรดิจิทัล” ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี จังหวัดเชียงราย

โดยกระทรวงได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G สู่การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับเซคเตอร์สำคัญ ๆ ของประเทศ โดยหนึ่งในนั้นคือ ด้านการเกษตร มุ่งสร้างให้เกิดเกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตรแบบเชิงรุก ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดภาคเกษตร

ทั้งนี้กระทรวงดีอีเอสได้ดำเนินการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี จังหวัดเชียงรายเป็นการดำเนินการนำร่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G พื้นที่แรก โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้บริการโครงข่าย และเจ้าของพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำโครงข่ายเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมาสร้างมิติใหม่ในการส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเพาะปลูก อาทิ การพัฒนาแนวทางการปลูกพืช โดยเฉพาะพืชที่มีมูลค่าสูงให้สอดคล้องกับต้นทุน การบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการสนับสนุนการวิเคราะห์และรายงานผล

อีกทั้งเป็นการขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น และลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยดิจิทัล รวมถึงให้ประชาชนในท้องถิ่นมีการเข้าถึงสารสนเทศและบริการภาครัฐเพิ่มมากขึ้นด้วย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube