fbpx
Home
|
ทั่วไป

สธ.เข้มมาตรการเปิดเรียนต้องรับวัคซีนกว่า85%

Featured Image
สธ. เผยมาตรการ “Sandbox safety zone ในโรงเรียน แดงเข้มต้องตรวจ ATK 2ครั้งต่อสัปดาห์ และได้รับวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ85

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สธ. เปิดเผยถึงมาตรการ Sandbox ในโรงเรียน Sandbox safety zone in school ว่า มาตรการสำหรับ Sandbox safety zone in school ในโรงเรียน-กลับ-พื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่สีเขียว มาตรการคือ 1.เข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 2. ในส่วนของ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา โดยไม่ต้องตรวจคัดกรองแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK ครูและบุคลากร ต้องรับวัคซีนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 และประเมินความเสี่ยง (TST) 1 วัน/สัปดาห์

– พื้นที่เฝ้าระวังสูงพื้นที่สีเหลือง มาตรการคือ 1.เข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 2.ในส่วนของ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา โดยต้องตรวจคัดกรองแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK 1 ครั้ง / 2สัปดาห์ ครูและบุคลากร ต้องรับวัคซีนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 และประเมินความเสี่ยง (TST) 1 วัน/สัปดาห์

– พื้นที่ควบคุม พื้นที่สีส้ม มาตรการคือ 1.เข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 2.ในส่วนของ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา โดยต้องตรวจคัดกรองแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK 1 ครั้ง / 2 สัปดาห์ ครูและบุคลากร ต้องรับวัคซีนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 และประเมินความเสี่ยง (TST) 2 วัน/สัปดาห์

– พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่สีแดง มาตรการคือ 1.เข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 2. ในส่วนของ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 3.สถานประกอบกิจกรรมกิจการรอบรั้วสถานศึกษาในระยะ 10 เมตรต้องผ่านการประเมิน TST+COVID Free setting 4.School Pass สำหรับเด็กนักเรียนครูและบุคลากร และ 5.จัดกลุ่มนักเรียนต่อห้องเรียนขนาดปกติไม่ควรมีนักเรียนเกิน 25 คน โดยต้องตรวจคัดกรองแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ครู บุคลากร และนักเรียนต้องรับวัคซีนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85-100 และประเมินความเสี่ยง (TST) 3 วัน/สัปดาห์

– ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่สีแดงเข้ม ปฏิบัติตามมาตรการทั้ง 5 ข้อของพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดยต้องตรวจคัดกรองแบบ Antigen Test Kit หรือ ATK 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครู บุคลากร และนักเรียนต้องรับวัคซีนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85-100 และประเมินความเสี่ยง (TST) ทุกวัน

 

สำหรับ 7 มาตการเข้มสำหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย

1.สถานศึกษา ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานผลผ่าน MORCOVID

2.ทำกิจกรรมในรูปแบบ Small Bubble

3.จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ

4.จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกรดมาตรฐานได้แก่การระบายอากาศภายในอาคารการทำความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคและการจัดการขยะ

5.จัดให้มี School Isolation แผนประเชิญเหตุและมีการซักซ้อมอยากเคร่งครัด

6.ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคลและพาหนะโดยสารสาธารณะ

7.จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน และ หรือประเมิน การรับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวง ศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน

 

Sandbox safety zone in school ในโรงเรียนประจำ ต้องคำนึงและบริหารจัดการ โดยในส่วนของนักเรียน ครู และบุคลากร ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 1.นักเรียนที่จะเรียนแบบ On-site ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน

2.ทำกิจกรรมในรูปแบบ Bubble & Seal

3.นักเรียน ครู และบุคลากร ต้อง ประเมินความเสี่ยงผ่าน TST

4.นักเรียน ครู และบุคลากร ต้องปฏิบัติตาม 6 มาตรการ (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

5.ครูและบุคลากรเข้าถึงวัคซีนครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 85

6.ครูและบุคลากรสุ่มตรวจ ATK ทุก 14 วันหรือ1 เดือนต่อภาคเรียน

ทั้งนี้ต้อง จัดระบบการให้บริการอาหารนักเรียนตามหลักสุขาภิบาล ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด

ส่วนมาตรการดังกล่าวได้กำหนดครอบคลุมโรงเรียนทุกๆสังกัดหรือไม่ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า ครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัด แต่ต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่แต่ละพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดำเนินการ โรงเรียนต้องมีการเตรียมความพร้อมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อก่อนเปิดเรียน

สำหรับชุดตรวจ ATK จะได้รับการจัดสรรจากรัฐอย่างไร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ทาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะกระจายชุดตรวจ 8.5 ล้านชุด ลงไปยังจังหวัดผ่านระบบสถานพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนร่วมกับโรงเรียนหากประเมินแล้วมีความเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจได้

อย่างไรก็ตามซึ่งคาดว่าชุดตรวจจะเข้ามามากขึ้นและราคาจะมีการปรับลดลง ดังนั้น การจัดหาชุดตรวจของแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับการหารือร่วมกับระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและจังหวัด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube