กรมทรัพย์สินฯแจงสิทธิบัตรกัญชา

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ยืนยัน ทั้ง 13 คำขอที่ขอรับสิทธิบัตรที่มีสารสกัดกัญชาธรรมชาติไม่มีสิทธิยื่นขอรับแม้กฎหมายยาเสพติดให้โทษปลดล็อกก็ตาม

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า จากการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับนโยบายเป็นกรณีเร่งด่วนให้ดำเนินมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2562 สำหรับคำขอสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาธรรมชาติ ที่นักวิชาการหรือนักวิจัย มีความห่วงกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการวิจัยด้านการแพทย์ โดยขณะนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการกับคำขอรับสิทธิบัตรทั้ง 13 คำขอที่ค้างอยู่ไปแล้ว

ซึ่งกรมฯได้ดำเนินการก่อนมีคำสั่ง คสช.ประกาศออกมาให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จำหน่ายคำขอออกจากระบบ แต่เนื่องจากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่มาดำเนินการตามกฎหมายจำนวน 3 คำขอ และกรมฯได้แจ้งผลปฏิเสธคำขออีกจำนวน 3 คำขอ รวมเป็น 6 คำขอแล้ว และที่เหลืออีก 7 คำขอที่ค้างการพิจารณาอยู่ แต่เมื่อคำสั่ง คสช. มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน โดยได้สั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรที่มีสารสกัดกัญชาธรรมชาติทั้ง 13 คำขอแล้ว และถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่อุทธรณ์คำใดๆ มาก็จะสั่งยกคำขอดังกล่าว ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายในกำหนดเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และถือว่าคำสั่งของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่สุดตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม แม้ภายหลังจะมีกฎหมายยาเสพติดให้โทษที่ปลดล็อกให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มีผลใช้บังคับ และทำให้บางส่วนของคำสั่ง คสช. สิ้นผลไป จะไม่กระทบต่อการดำเนินการที่ผ่านมาแล้ว เนื่องจากคำสั่ง คสช. ได้กำหนดไว้ต้องดำเนินกับคำขอที่ค้างอยู่จนกว่าจะเสร็จสิ้น แม้ว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งยกคำขอดังกล่าวภายหลังจากกฎหมายปลดล็อกมีผลใช้บังคับแล้วก็ตาม จะไม่สามารถมายื่นพิจารณาภายหลังได้ ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอให้ความมั่นใจ จะดำเนินการตามคำสั่ง คสช.อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจังต่อไป

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close