ดุสิตโพลคนมองจับขั้วรบ.วุ่นแย่งผลประโยชน์-ขอสส.สว.คนดี

"สวนดุสิตโพล" ปชช. มองจับขั้วรัฐบาลวุ่นวาย แก่งแย่งผลประโยชน์ อยากเห็นรัฐบาลใหม่ ได้คนดี ผู้นำดีเข้ามาทำงานพัฒนาเศรษฐกิจ เชื่อขัดแย้งการเมืองยังมีเหมือนเดิม

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ประชาชนกับการรอคอย รัฐบาลใหม่” หลังจากการจับขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่าง ๆ ณ วันนี้ยังคงไม่มีความชัดเจน จำนวนทั้งสิ้น 1,107 คน ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 31.59 มองเรื่องการจับขั้วตั้งรัฐบาล ว่าวุ่นวาย แก่งแย่งผลประโยชน์ เสื่อมเสียภาพลักษณ์,
ร้อยละ 23.79 อยากให้จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว บ้านเมืองจะได้เดินหน้า, ร้อยละ 19.25 ควรรักษาคำพูด เห็นแก่ส่วนรวม ร่วมมือกันทำงาน ขณะที่ ร้อยละ 46.49 มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรัฐบาลใหม่ ในเรื่อง ความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย, ร้อยละ 36.48 กังวลความขัดแย้ง แตกแยก ผู้ที่ไม่เห็นด้วยออกมาเคลื่อนไหว ต่อต้าน, ร้อยละ 24.45 กังวลว่ารัฐบาลใหม่ขาดเสถียรภาพ ไม่ได้รับการยอมรับ อยู่ได้ไม่นาน

ทั้งนี้ รัฐบาลใหม่ ที่ประชาชนอยากเห็น คือ ร้อยละ 40.58 ได้คนดี ผู้นำที่ดีเข้ามาทำงาน พัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนอยู่ดีกินดี, ร้อยละ 35.69 เป็นรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมาก เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม, ร้อยละ 32.88 เน้นความสามัคคี ปรองดอง คำนึงถึงประเทศชาติและประชาชน

อย่างไรก็ตาม ประชาชน ร้อยละ 52.21 คิดว่า ความขัดแย้งของการเมืองไทย เมื่อเปรียบเทียบกัน ระหว่างก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ กับ หลังจากที่ได้รัฐบาลใหม่แล้ว จะยังคงมีเหมือนเดิม ไม่สามารถปรองดองได้ , ร้อยละ 34.06 ขัดแย้งมากขึ้น และ ร้อยละ 13.73 ขัดแย้งน้อยลง

สำหรับสิ่งที่ประชาชน อยากฝากบอกกับ ส.ส.มากที่สุดคือ ร้อยละ 51.26 เป็นส.ส.ที่ดี เป็นตัวแทนของประชาชน ไม่ทุจริตคอรัปชั่น, รองลงมา ร้อยละ 30.23 เป็นส.ส.ที่ดี เป็นตัวแทนของประชาชน ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ส่วน สิ่งที่ประชาชนฝากถึง ส.ว.คือ ร้อยละ 44.32 ขอให้ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ยึดมั่นในคำสัตย์ ปฏิญาณ และ ร้อยละ 32.22 นึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเป็นสำคัญ

 

ข่าวน่าสนใจ

Close