fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

สมเด็จพระเทพฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Featured Image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มายังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านดอยแสง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

จากนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง โดยมีผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้า ฯ ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และนักเรียน ทรงพระราชทานพันธุ์ไม้ผลมะม่วงแก้วขมิ้น และผ้าห่มกันหนาวแก่ชาวบ้าน และเสด็จ ณ ห้องทรงงาน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภคในโรงเรียน ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการเพิ่มผลผลิตไม้ผล และถั่วเมล็ดแห้ง และการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่ง

ในภาคบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแสง โดยมีผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแสง กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐาน ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ดูแลเด็ก ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแสง และการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน (คัพเค้กกล้วย) การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีบ้านดอยแสง(ทอผ้า) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้บังคับบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน และทรงฉายพระฉายาลักษณ์กับคณะชมรมศิษย์เก่า ศกร.ตชด.บ้านดอยแสง

จากนั้นเวลา 13.40 น. เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง มายังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านห้วยโปงเลา ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโปงเลา ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลเงาะโรงเรียน และผ้าห่มกันหนาวแก่ชาวบ้าน เสด็จเข้าห้องทรงงาน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ข้อมูลสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภคในโรงเรียน จากนั้นทรงทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(การทอผ้า) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน(กล้วยฉาบ) กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้บังคับบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะชมรมศิษย์เก่า ศกร.ตชด.บ้านห้วยโปงเลา จากนั้นเสด็จพระราชดำเนิน โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube