fbpx
Home
|
ข่าว

กรมพัฒน์ฯรับรางวัล”รัฐบาลดิจิทัล”2ปีซ้อน

Featured Image

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ระดับกรม ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในงาน “Digital Government Awards : DG Awards 2020” ที่ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง โดยพิจารณาให้คะแนนจากผลการตอบแบบสำรวจฯ ทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ภาครัฐด้านดิจิทัล บริการภาครัฐ การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัย และ เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ ในปี 2563 สพร.ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,926 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง – ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานดีเด่นฯ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรมได้รับโล่รางวัล จำนวน 10 รางวัล และ ประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล ประกาศนียบัตรรางวัลเฉพาะด้านประจำปี จำนวนรวม 8 รางวัล และ รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020 จำนวน 1 รางวัล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น 1 ใน 10 หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมากรมฯ ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (DG Awards 2019) ด้วยคะแนนสูงสุด และเป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน การันตีถึงความมุ่งมั่นของกรมฯ ในการยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนผ่านระบบดิจิทัล เป็นการสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการหรือติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กรมฯ ได้มีการนำ Big Data เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube