fbpx
Home
|
ข่าว

ตร.เตือนร่วมงานเคาท์ดาวน์เสี่ยงโควิด-19

Featured Image

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) เผยตามที่เพจ “โตโต้ ปิยรัฐ – Piyarath Chongthep” ได้มีการโพสต์ข้อความในลักษณะเชิญชวนประชาชนให้ไปรวมตัวชุมนุมกันในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริเวณสถานที่เคาท์ดาวน์ยอดฮิต ในกรุงเทพมหานคร โดยอ้างว่าจะจัดกิจกรรมเผากุ้งขาย จำหน่ายกุ้งสด อันเป็นสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) นั้น โดยที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) โฆษก ตร. ชี้ว่า การกระทำดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม มั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ซึ่งล่าสุดในวันนี้ยังได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องการห้ามการชุมนุม-มั่วสุม-ทำกิจกรรมแออัด เสี่ยงแพร่เชื้อ โควิด-19 โดยชี้ว่าหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยต่อสุขภาพประชาชน จึงขอความร่วมมือไม่ให้ไปรวมตัวชุมนุมกันในทุกพื้นที่และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงได้อย่างเร็วที่สุด พี่น้องประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube