fbpx
Home
|
ข่าว

ปิดตลาดกุ้ง(ทะเลไทย)ถึง3มค.64

Featured Image

ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร ออกประกาศเพื่อป้องกันการระบาดเพิ่มเติมของโรคโควิด – 19 และแสดงความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ทางชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร จึงได้มีมติให้ตลาดกุ้ง(ทะเลไทย) หยุดทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2563 – 3 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ทางชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาครต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่อาจทำให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผุ้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบไปด้วย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube