fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

คลังผ่อนผันวิธีจัดซื้อจัดจ้างหวังเร่งเบิกจ่ายเร็ว

Featured Image
กรมบัญชีกลาง อนุมัติผ่อนผัน การไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

นายประภาศ คงเอียด อธิบดี กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานของรัฐได้รับทราบและปฏิบัติตามแล้วนั้น ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ได้รับทราบหนังสือแจ้งเวียนภายหลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยมาจนถึงขั้นตอนการประกาศเชิญชวนหรือออกหนังสือเชิญชวน หรือประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว โดยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียน ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนตังกล่าว เข้ามาที่กรมบัญชีกลางเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปได้ และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็ว สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ อีกทั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือออกหนังสือเชิญชวนไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube