fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

สศช.ระดมคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฉบับฯ13

Featured Image
สศช. ระดมความคิดเห็น จัดทำร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ต่อยอดฉบับที่ 12 ก่อนสิ้นสุดก.ย.65

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเซรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กลุ่มสื่อมวลชน พร้อมกล่าวว่าขณะนี้ สศช. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่าน ๆ มา สศช. ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและแนวทางพัฒนาสำคัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้มีการจัดกิจกรรมระดมความเห็นในหลายรูปแบบ ทั้งการจัดเวทีระดมความเห็นในระดับภูมิภาค 18 กลุ่มจังหวัด และเฉพาะกลุ่มในส่วนกลาง

อย่างไรก็ตามภายหลังการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนสศช. จะนำความคิดเห็นที่ได้มาประมวลและปรับปรุงกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้มีความครบถ้วน แล้วนำเสนอต่อสภาพัฒนาฯ หลังจากนั้น จะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 แต่ละด้าน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่สอดคล้องกับกรอบที่จัดทำไว้ และจะมีการระดมความเห็นร่วมกับภาคีการพัฒนาต่อร่างแผนฯ ในช่วงปลายปี 2564 ต่อเนื่องต้นปี 2565 ต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube