ธพว.ตั้ง“นารถนารี รัฐปัตย์”รักษาการ กก.ผจก.

มติคณะกรรมการ ธพว. แต่งตั้ง “นารถนารี รัฐปัตย์” รองกรรมการผู้จัดการ นั่งรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ มีผล 1 ต.ค. นี้

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ปัจจุบัน อายุ 48 ปี โดยมีประวัติการทำงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน
– รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
– รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายบริหารสินทรัพย์และNPLs กำกับดูแลสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานบริหารสินทรัพย์ กำกับดูแลสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และกำกับดูแลโครงการ Core Business Process System & ERP พ.ศ. 2561– ปัจจุบัน
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานสารสนเทศและสนับสนุนการบริหาร พ.ศ. 2558 – 2561
– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานช่วยบริหาร พ.ศ. 2559 – 2560
– ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ พ.ศ. 2553 – 2558
– ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้ พ.ศ. 2550 – 2552
– รองผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2546 – 2549

ประวัติการศึกษา
1. นิติศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547-2549
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2538-2540
3. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทบ.) Biotechnology, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536-2539
4. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) Bio-Chemistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532-2535

ข่าวน่าสนใจ

Close