“อาคม”สั่งรฟท.สรุปโฮปเวลล์ก่อนแจงครม.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่ง รฟท. สรุปคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีโฮปเวลล์โดยด่วน ก่อนรายงาน ครม.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณีศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 สั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยคืนเงินชดเชยให้กับบริษัทโฮปเวลล์ จากการบอกเลิกสัญญารวมเป็นเงิน 11,888 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และคืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า 500 ล้านบาท ที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วยเงินที่บริษัทได้ชำระเป็นค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ถึงก่อนวันบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน 2,850 ล้านบาท รวมถึงเงินค่าออกหนังสือค้ำประกัน 38 ล้านบาท และเงินค่าก่อสร้าง 9,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับคดีถึงที่สุด ซึ่งกรณีดังกล่าวส่งผลให้รัฐได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยในเบื้องต้นแล้ว และได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานคำพิพากษาดังกล่าวต่อคณะกรรมการการฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามผลแห่งคำพิพากษา ก่อนรายงานนำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปผลแห่งการบังคับของคำพิพากษาดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของผู้รับผิดชอบที่ผ่านมาต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close