fbpx
Home
|
ข่าว

กอ.รมน.PRแนวทางการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว

Featured Image

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) แถลงข่าว ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่นั้น พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ รอง ผอ.รมน.จว. ที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในพื้นที่ดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 15-13 ก.พ.64 โดยศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติฯ รีบดำเนินการตามที่มีมติ ครม. ดังกล่าวข้างต้นตามที่กฎหมายกำหนดโดยเร็วที่สุด

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube