fbpx
Home
|
ทั่วไป

สั่งพักงาน”เจ้าอาวาสวัดมณฑป”ติดป้ายไม่รับศพตำรวจ

Featured Image
เจ้าคณะแขวงฯ มีคำสั่งให้ “เจ้าอาวาสวัดมณฑป” พักจากตำแหน่งหน้าที่ เหตุติดป้ายประกาศ ” วัดมณฑป ไม่รับศพตำรวจ” พร้อมตั้ง คกก. สอบข้อเท็จจริง

พระครูพิพัฒน์วรคุณ เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี มีหนังสือที่ จว.3/2564 เรื่อง ให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่ ในหนังสือระบุว่า ด้วย เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี ได้ทราบการเผยแพร่ข่าวจากสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ กรณี พระสมุห์อนันต์ โชติธมุโม เจ้าอาวาส วัดมณฑป แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดป้ายประกาศของวัด

ข้อความว่า “วัดมณฑป ไม่รับศพตำรวจ” และให้สัมภาษณ์สื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวาง อาจเข้าข่ายละเมิดจริยาพระสังยาธิการ จึงใด้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าจะให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างสอบสวน จะเป็นการเสียหายแก่คณะสงฆ์

จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 56 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จึงให้ พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พักจากตำแหน่งหน้าที่

ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube