fbpx
Home
|
ข่าว

วุฒิสภาพิจารณารายงานกองทุนพัฒนาสื่อ

Featured Image
วุฒิสภา พิจารณารายงานประจำปี 2565 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยสมาชิกเสนอแนะให้กระจายเม็ดเงินให้ทั่วถึงและเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยทุนวัฒนธรรม

 

การประชุมวุฒิสภา วันนี้ (28 ส.ค.66) ได้มีการพิจารณารายงานประจำปี 2565 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชี้แจงรายงานว่า การดำเนินงานในปี 2565 เป็นปีแรกที่กองทุนได้ดำเนินงานทดลองใช้ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 2 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระยะที่ 2 ได้เพิ่มเนื้อหาหลักด้านการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง เพื่อให้หน่วยงานสามารถรับมือกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

 

จากเดิมที่กองทุนมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้เพิ่มเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย การสร้างเสริมและสร้างคน , การสร้างภูมิคุ้มกัน , การสร้างองค์ความรู้ , การสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย และสร้างองค์กรให้มีความพร้อมและเข้มแข็ง โดยในปี 2565 มีงบประมาณดำเนินงานจำนวนกว่า 570 ล้านบาท

 

 

โดยร้อยละ 60 เป็นวงเงินที่นำมาจัดสรรทุน หรือประมาณ 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ทุนเปิดรับทั่วไป ที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการทำสื่อหน้าใหม่แต่ไม่มีแหล่งทุน , ทุนเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีการกำหนดประเด็นในปีนั้น ๆ ที่กองทุนต้องการให้เกิดขึ้น และทุนประเภทความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ซึ่งกองทุนทำหน้าที่เป็นภาคีในการสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาหรือสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้

 

ขณะที่ สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายในหลายประเด็น เช่น เสนอแนะให้กองทุนฯ ทบทวนและพัฒนานิยามของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในมิติของสื่อศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการกระจายเม็ดเงินกองทุนฯ ให้ทั่วถึง รวมทั้งให้จัดทำแพลตฟอร์มของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานของกองทุนฯ อย่างทั่วถึงมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube