Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 สิ้นพระชนม์

Featured Image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 สิ้นพระชนม์

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในการที่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ความว่า

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

 

นครรัฐวาติกัน

 

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 ผู้ทรงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและทรงได้รับการชื่นชมในทุกแห่งหน ในอดีตที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจตลอดมาว่า พระสันตะปาปากิตติคุณทรงมีเราอยู่ในใจเสมอในคำสวดขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่าน ข้าพเจ้าเองก็รู้สึกปีติยินดีในฐานะผู้แทนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของข้าพเจ้า ที่ได้ต้อนรับผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ ในการเชิญคำถวายพระพรและความปรารถนาดีมาถวาย เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 ความเมตตาอาทรต่อเพื่อนมนุษย์ ความศรัทธา และจิตบรรลุธรรมอันสูงส่งของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ ล้วนเป็นพลังรวมใจ ไม่เพียงต่อคริสตจักรในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคริสตจักรคาทอลิกทั่วโลกอีกด้วย

 

ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความอาลัยและความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

 

ต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube