fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 12.00 น.

กทม.ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เสี่ยงโควิด-19 ต่ออีก 14 วัน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปีดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 31 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564(ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และ(ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

2. กรณีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ 26) ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับที่ 26) และกรณีขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ 29) ให้ปฏิบัติตาม(ฉบับที่ 29) ผู้ฝ่าฝืน อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพรบ.โรคติดต่อ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18แห่งพรก.ฉุกเฉิน

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณี ใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube