Home
|
ข่าว

SAS คาดการณ์อนาคตเอไอ ในปี 2567

Featured Image

บริษัทเอสเอเอส (SAS) ผู้นำด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล ได้เปิดเผยมุมมองและการคาดการณ์ สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปี 2567

โดยคาดว่า ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์จะไม่ทำหน้าที่แทนที่ แต่จะมาช่วยเสริมกลยุทธ์การใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบองค์รวมขององค์กรต่างๆ รวมทั้ง จะมาช่วยสร้างงานใหม่ๆ แทนที่จะทำลายงานเดิม ขณะที่การตลาดจะหันมาใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังคาดว่าปัญญาประดิษฐ์จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจประกันภัย การแพทย์ การศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการให้บริการ รวมถึงช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้อีกด้วย

ทั้งนี้ เอสเอเอส เชื่อมั่นว่า ปัญญาประดิษฐ์จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยยกระดับการทำงานและการให้บริการขององค์กรต่างๆ ให้ดีขึ้น ภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบ เพื่อส่งมอบประโยชน์อย่างแท้จริงแก่สังคม

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube