Home
|
ข่าว

ผู้ว่าการ กกท. คว้ารางวัลองค์กรเกียรติยศ วุฒิสภา

Featured Image
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้ารับรางวัลองค์กรเกียรติยศ ในโครงการหอเกียรติยศ วุฒิสภา

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น B1 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้ารับรางวัลองค์กรเกียรติยศ ในโครงการหอเกียรติยศ วุฒิสภา จาก นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานมอบรางวัล

 

 

สำหรับการมอบรางวัลแก่องค์กรที่เสริมสร้าง “คนดี คนเก่ง คนกล้า” ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูองค์กรและหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมผลักดันการสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และเป็นตัวอย่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่ง กกท. เป็นหน่วยงาน ภายใต้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬา ให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทุกรายการ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมา กกท. ได้ผลักดันอุตสาหกรรมกีฬา ควบคู่ไปกับการพัฒนา SAT KM&IM สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยการจัดการความรู้ (KM)

 

 

เป็นการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อทำให้เกิดความรู้และปัญญาในที่สุด และการจัดการนวัตกรรม (IM) คือการปรับเปลี่ยนวิธีการในด้านการทำงาน โดยการนำเอาองค์ความรู้ และนวัตกรรมการจัดการมาประยุกต์ให้มีบทบาท ต่อการพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube