Home
|
ข่าว

กกท.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการมวยไทยในสถานศึกษาฯ

Featured Image
กกท. จัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “มวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย” เพื่อส่งเสริมปูพื้นฐานกีฬามวยไทยให้แก่เยาวชน

 

 

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ประธานอนุกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการ “มวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย” ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และกรมพลศึกษา

 

โดยมี นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. และผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ประธานอนุกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก กล่าวว่า ตามที่ คณะอนุกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก ได้มีการจัดอบรมครูพลศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “มวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย” จํานวน 4 รุ่น

 

โดยโครงการนี้จัดทําขึ้นด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีประธานคณะอนุกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก นั้น และถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีความพยายามขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก และขณะเดียวกันก็ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมปูพื้นฐานกีฬามวยไทยให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

 

เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของมวยไทยในอดีต ทำให้เยาวชนมีความตระหนัก มีความเข้าใจ และหวงแหนในกีฬามวยไทยซึ่ง ถือว่าเป็นมรดกและเป็นศิลปะการต่อสู้ประจําชาติไทย

 

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินโครงการมวยไทยในสถานศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย

 

จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ครูพลศึกษาได้รับการอบรม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสอนวิชามวยไทย อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถนำไปถ่ายทอดให้นักเรียนในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี และส่งเสริมให้เยาวชนได้ทราบประวัติความเป็นของมวยไทยในอดีต เกิดความตระหนักมีความเข้าใจ ความรัก ความหวงแหนในกีฬามวยไทย สามารถใช้เป็นศิลปะป้องกันตนเองและผู้อื่นได้เมื่อถึงสถานการณ์ที่จําเป็นอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube