fbpx
Home
|
ข่าว

กรมพลศึกษา ผนึก ส.บอลฯ วางแผนพัฒนาบอลไทยระยะยาว

Featured Image
กรมพลศึกษา และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อวางแผนพัฒนาฟุตบอลไทยในระยะยาว

 

 

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ สนาม ศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา กรมพลศึกษา และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อวางแผนพัฒนาฟุตบอลไทยในระยะยาว

 

การลงนามครั้งนี้ นำโดย สุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ยุทธนา หยิมการุณ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายจัดการแข่งขัน

 

วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้

 

1.1 เพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรกีฬาฟุตบอลให้ได้รับการเรียนรู้และฝึกสอนอย่างถูกต้อง เหมาะสม ในทุกภาคส่วน

 

1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลในระดับรากหญ้า ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

 

1.3 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประโยชน์ด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่ครอบครัวและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้น

 

1.4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างมาตรฐานการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลในระดับท้องถิ่น

 

1.5 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐานอย่างต่อเนื่องโดย ขอบเขตความร่วมมือ

 

2.1 การจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับเด็กและเยาวชน (Competition) การประสานความร่วมมือในการวางแผนกําหนดตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐาน ของแต่ละฝ่ายร่วมกัน เพื่อลดความทับซ้อนของตารางการแข่งขันระหว่างกัน

 

2.2 การพัฒนาและฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (Coach Education) อาทิ การบูรณาการหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และ กรมพลศึกษา ในหลักสูตรระดับ G – Diploma และรับรองมาตรฐานการพัฒนาผู้ฝึกสอนในระดับพื้นฐานร่วมกัน, การบูรณาการการพัฒนาวิทยากรผู้ฝึกสอนหลักสูตรระดับ G-Diploma,

 

2.3 การพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล (Referee) อาทิ การบูรณาการหลักสูตรอบรมผู้ตัดสินระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และ กรมพลศึกษาในหลักสูตรระดับขั้นพื้นฐาน และรับรองมาตรฐานการพัฒนาผู้ตัดสินในระดับพื้นฐานร่วมกัน และ การบูรณาการการพัฒนาวิทยากรผู้ตัดสินหลักสูตรระดับพื้นฐาน

 

2.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมฟุตบอลระดับพื้นฐาน (Grassroots) อาทิ การบูรณาการการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬาฟุตบอลในระดับพื้นฐาน, การบูรณาการการสร้างเครือข่ายกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐานในท้องถิ่นและภูมิภาค,

 

2.5 การบูรณาการฐานข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐานและมวลชนร่วมกัน (Database) อาทิ การแบ่งปันระบบการจัดการและสถิติรายการแข่งขันกีฬาฟุตบอล, การแบ่งปันฐานข้อมูลและสถิติของนักกีฬาฟุตบอล, การแบ่งปันฐานข้อมูลและสถิติของผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐาน และ การแบ่งปันฐานข้อมูลด้านสนามและสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

 

2.6 การส่งเสริมโครงการ FIFA for School อาทิ การร่วมมือกันจัดทําโครงการในฐานะ คณะกรรมการโครงการระดับชาติ (National Steering Group), การพัฒนาด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่ครูพลศึกษาและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ, การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการแขงขันและกิจกรรมกีฬาฟุตบอล, การเผยแพร่ข่าวสารผ่านเครือข่ายของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และกรมพลศึกษา, การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยจากผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กรมพลศึกษา และ หน่วยงานอื่น ๆ ในท้องถิ่นและภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube