Home
|
ข่าว

ครม.เห็นชอบใช้สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Featured Image
ครม. เห็นชอบใช้สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบหลักในงานสารบรรณส่วนราชการ เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทอล

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี วานนี้  (5 . พ.ค. 64) ครม. ได้เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..)     พ.ศ. …. และร่างภาคผนวก 6 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และร่างภาคผนวก 7 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยสาระสำคัญ คือ เห็นชอบให้ใช้สารบรรณเล็กทรอนิกส์เป็นระบบหลักในงานสารบรรณของส่วนราชการ  จากเดิมที่กำหนดให้สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือก เพียงแต่ยังคงยกเว้นกรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุด ที่เป็นสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้นลับที่สุดเท่านั้น ทั้งนี้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งยังสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประชาชนจะได้รับความสะดวกในการติดต่อกับส่วนราชการมากยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ร่างระเบียบฯ นี้จะมีการกำหนดให้การติดต่อราชการดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์เป็นหลัก เว้นแต่กรณีที่เป็นเรื่องชั้นลับที่สุด หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยให้กรณีที่ส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตามไปอีก

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube