Home
|
ข่าว

“ณัฐชา-ก้าวไกล” จี้ รัฐแก้ปัญหา กยศ.ถังแตก

Featured Image

 

 

 

 

“ณัฐชา-ก้าวไกล” จี้ รัฐแก้ปัญหา กยศ.ถังแตก พบผิดนัดชำระหนี้ 97,110 ล้าน ขอใช้งบกลาง เพิ่มสภาพคล่องของกองทุน

 

 

 

 

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน กมธ. แถลงว่า ทาง กมธ.ได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยภาพรวมของกองทุน มีผู้กู้ยืม จำนวน 6,809,598 ราย คิดเป็นเงินให้กู้ยืม จำนวน 769,776 ล้านบาท ปัจจุบันการกู้ยืมเงินจากกองทุน ไม่ได้กำหนดให้มีผู้ค้ำประกันแล้ว

 

สำหรับแผนงานการให้กู้ยืมเงินของกองทุน มีการใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2539 – 2560 เป็นจำนวนเงิน 468,673 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันนี้กองทุน มีลักษณะเป็นกองทุนหมุนเวียนไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2561-2567 ในปีการศึกษา 2567 กองทุนมีการจัดทำกรอบการให้กู้ยืม จำนวน 769,009 ราย เป็นจำนวนเงิน 48,344.4208 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2567 ได้มีการนำเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาแล้ว

 

ส่วนแผนงานการติดตามหนี้ของกองทุน กองทุนมีเงินต้นที่ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 97,110 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากผู้กู้ขาดวินัยทางการเงิน สำหรับปัญหาและ อุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุน ที่ขาดสภาพคล่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2568กองทุน ได้จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน เป็นจำนวนเงินประมาณ 19,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับจัดสรรประมาณ 1,000 ล้านบาท สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ จะขอใช้งบประมาณในส่วนของงบกลาง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกองทุน

 

นายณัฐชา กล่าวว่า ทา งกมธ.ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)เป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของกองทุนต่อไป เพราะส่วนตัวเป็นห่วงเด็กๆ จะไม่มีทุนเรียนต่อ

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube