fbpx
Home
|
ข่าว

วุฒิสภา พิจารณารายงานศึกษาที่กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว

Featured Image
วุฒิสภา เปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนก่อนพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว รวม 3 เรื่อง

การประชุมวุฒิสภา ในเวลา 09.00 น. วันนี้ (13 ก.พ.67) หลังการปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ ข้อ 18 แล้ว จากนั้น เป็นการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว รวม 3 เรื่อง ได้แก่ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา , เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายความต้องการจำเป็นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันเพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ และเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ประเด็น มาตรการในการป้องกันการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

นอกจากนี้ มีวาระพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ ได้แก่ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2565 (ตามมาตรา 247(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 26(2) และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560)

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube