Home
|
ข่าว

สส.ถกปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ

Featured Image
สส.นำปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำเข้าหารือสภา โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

 

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (24 ส.ค.66) ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระเป็นการเปิดให้สมาชิกนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือ ซึ่งนอกจากปัญหาระบบสาธารณูปโภค ทั้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโค น้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาอ่างเก็บน้ำตื้นเขินไม่ได้รับการดูแลปัญหาระบบน้ำประปาไม่ได้มาตรฐานหรือบางพื้นที่น้ำไม่ไหล

 

 

ปัญหาถนนชำรุดเสียหายไม่มีงบประมาณซ่อมแซม และปัญหาบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างแล้ว ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเป็นอีกปัญหาที่สมาชิกนำเข้าหารือทั้งปัญหายางพารา ลำไย ทุเรียน และมังคุดราคาตกต่ำที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นๆ ทั้งปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน ปัญหาตลิ่งริมน้ำพังทลาย ปัญหาการปรับเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เกิดความสับสนในสังคม และปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการพัฒนาลำตะคอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube